شرکت پرتو صنعت افق با توجه به دانش فنی خود و برخورداری از کادر مدیریت مجرب و برپایه اصولی همچون رضایتمندی مشتری ،کاهش موتر هزینه ها و ضایعات و همچنین ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات پا به عرصه صنعت گذاشته است.

این شرکت با توجه به اهداف بلند مدت و برنامه های راهبردی (استراتژیک)خود در جهت رشد و تعالی روزافزون صنعت این مرز و بوم آمادگی خویش را برای همکاری با شرکتهای صنعتی(اعم از تولیدی و خدماتی)در جهت هم افزایی هرچه بیشتر اعلام میدارد.

ما با شعار رضایتمندی مشتری و بکارگیری روشهای VOC و JIT و توجه شایان به عنصر زمان در انجام پروژه ها بکارگیری روشهای به روز TQM (کنترل کیفیت جامع) و تکیه بر گروه کارآمد تضمین کیفیت خود سعی در تامین روزافزون نیازهای مشتریان، بهبود مستمر فرآیند تولید، کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی خود که همان شکوفایی صنعت ایران است داریم.

شرکت پرتو صنعت افق با توجه به دانش فنی خود و برخورداری از کادر مدیریت مجرب و برپایه اصولی همچون رضایتمندی مشتری ،کاهش موتر هزینه ها و ضایعات و همچنین ارتقاء کیفی تولیدات و خدمات پا به عرصه صنعت گذاشته است.

این شرکت با توجه به اهداف بلند مدت و برنامه های راهبردی (استراتژیک)خود در جهت رشد و تعالی روزافزون صنعت این مرز و بوم آمادگی خویش را برای همکاری با شرکتهای صنعتی(اعم از تولیدی و خدماتی)در جهت هم افزایی هرچه بیشتر اعلام میدارد.

ما با شعار رضایتمندی مشتری و بکارگیری روشهای VOC و JIT و توجه شایان به عنصر زمان در انجام پروژه ها بکارگیری روشهای به روز TQM (کنترل کیفیت جامع) و تکیه بر گروه کارآمد تضمین کیفیت خود سعی در تامین روزافزون نیازهای مشتریان، بهبود مستمر فرآیند تولید، کاهش هزینه ها ، افزایش کیفیت و در نهایت دستیابی به اهداف سازمانی خود که همان شکوفایی صنعت ایران است داریم.