این دستگاه همخانواده روتاری ولوها بوده و از ورود هوای سرد به هوای گرم جلوگیری می کند.
این دستگاه می تواند برای انتقال در زمان باز شدن فلپ ها از وزنه ، بازوهای پنوماتیکی و یا بادامکی استفاده کند. فلپ ها و بدنه می تواند از متریال ضد سایش تهیه شود.