این تجهیزات بصورت استوانه ای افقی و عمودی می باشد که خرده سنگ یا گرد سنگ آهک زنده را در هیدراتور ریخته و پس از بستن در هیدراتور و افزودن آب ، محتویات را بهم می زنند.

بسته به مقدار آب از شیر آهک تا گرد آهک شکفته بدست می آید.